Privacyverklaring

Privacyverklaring Stichting Rechtswinkel Migranten Amsterdam (RWM)

Verwerking persoonsgegevens door RWM

Stichting Rechtswinkel Migranten (hierna: RWM) is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Via deze privacyverklaring, die in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), laten wij (de vrijwilligers van RWM) u weten welke gegevens wij verzamelen als u van onze diensten gebruik maakt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee omgaan.

RWM is gevestigd op de Frederik Hendrikstraat 111C, 1052 HN Amsterdam. U kunt ons bereiken via het e-mailadres info@rechtswinkelmigranten.nl en via het telefoonnummer 06-87267847.

RWM behoudt zich het recht de privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen. We raden u aan regelmatig te controleren of de privacyverklaring is gewijzigd.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 2 april 2021.

Doel van de verwerking van uw persoonsgegevens door RWM

RWM verwerkt uw persoonsgegevens in het kader van onze dienstverlening. Uw persoonsgegevens zullen niet worden gebruikt voor andere doeleinden en worden enkel verwerkt indien dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening.

Verstrekte persoonsgegevens

De verstrekte persoonsgegevens zijn de gegevens die u heeft verstrekt aan RWM met betrekking tot uw identiteit die ons bekend zijn geworden via e-mail, het contactformulier op de website, het telefonisch spreekuur of het inloopspreekuur. U kunt hierbij denken aan leeftijd, geslacht, voor- en achternaam, telefoonnummer, e-mailadres, woonadres, burgerlijke staat, nationaliteit en verblijfsstatus. Indien dit vereist was voor onze dienstverlening, kan dit ook bestaan uit onder andere bankgegevens, inkomensgegevens of een kopie van uw identiteitsbewijs. Wanneer u jonger bent dan 16 jaar dienen uw ouders of wettelijke vertegenwoordigers deze privacyverklaring te lezen en toestemming te geven wanneer u uw persoonsgegevens aan ons wilt verstrekken.

Toegang tot persoonsgegevens binnen RWM

Uw persoonsgegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor personen die als vrijwilliger werkzaam zijn bij RWM.

Persoonsgegevens delen met derden

Uw gegevens worden enkel gedeeld met derden indien u hiervoor toestemming heeft verleend. U kunt hierbij denken aan instanties zoals andere rechtswinkels en het juridisch loket of onze partneradvocaten. Uw persoonsgegevens worden nooit gedeeld met derden voor commerciële doeleinden.

Beveiligen en bewaren van uw persoonsgegevens

RWM heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Het fysieke dossier zal in ieder geval na een jaar worden vernietigd. Het kantoor waar dit ligt opgeslagen is enkel toegankelijk voor medewerkers van RWM. Het digitale dossier zal na vijf jaar worden vernietigd en is enkel toegankelijk voor medewerkers van RWM via een authenticatie in twee stappen. Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht. Op verzoek kunnen uw persoonsgegevens worden ingezien of vroegtijdig worden vernietigd.

Vragen en klachten

U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of vroegtijdig te laten verwijderen. Daarnaast kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens of vragen dit gebruik te beperken. Tevens kunt u, indien u het vermoeden heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, contact met ons opnemen. Vragen en klachten kunnen worden gericht aan info@rechtswinkelmigranten.nl of 06-87267847.